Ordenanzas fiscais

FILTRO

Ordenanzas fiscais 2021

Ordenanza BOP Data PDF
XERAL Ordenanza fiscal xeral 225 31/12/2020 Ordenanza fiscal xeral
1 Reguladora do imposto sobre bens inmobles 225 31/12/2020 Reguladora do imposto sobre bens inmobles
2 Reguladora do imposto sobre vehículos de tracción mecánica 250 31/12/2015 Reguladora do imposto sobre vehículos de tracción mecánica
3 Reguladora do imposto sobre o incremento do valor dos terreos de natureza urbana 250 31/12/2015 Reguladora do imposto sobre o incremento do valor dos terreos de natureza urbana
4 Reguladora do imposto sobre actividades económicas 225 31/12/2020 Reguladora do imposto sobre actividades económicas
5 Reguladora do imposto sobre construccións, instalacións e obras 248 29/12/2014 Reguladora do imposto sobre construccións, instalacións e obras
6 Reguladora do imposto municipal sobre gastos suntuarios 245 26/12/2013 Reguladora do imposto municipal sobre gastos suntuarios
7 Reguladora de taxa pola expedición de documentos administrativos 245 26/12/2013 Reguladora de taxa pola expedición de documentos administrativos
8 Reguladora da taxa polos servizos prestados polo Parque Municipal de Bombeiros 248 29/12/2014 Reguladora da taxa polos servizos prestados polo Parque Municipal de Bombeiros
9 Reguladora da taxa do cemiterio municipal 250 31/12/2015 Reguladora da taxa do cemiterio municipal
10 Reguladora da taxa polo outorgamento de licencias e autorizacións administrativas de autotaxis e vehículos de aluguer 245 26/12/2013 Reguladora da taxa polo outorgamento de licencias e autorizacións administrativas de autotaxis e vehículos de aluguer
11 Reguladora de taxa por recollida e inmobilización de vehículos na vía pública 245 26/12/2013 Reguladora de taxa por recollida e inmobilización de vehículos na vía pública
12 Reguladora da taxa polo outorgamento de licenza de apertura de establecementos e pola realización de actividades de control nos supostos nos que a esixencia de licenza estivese substituida pola presentación de declaración responsable ou comunicación previa 248 29/12/2014 Reguladora da taxa polo outorgamento de licenza de apertura de establecementos e pola realización de actividades de control nos supostos nos que a esixencia de licenza estivese substituida pola presentación de declaración responsable ou comunicación previa
13 Reguladora da taxa polo otorgamento de licenzas urbanísticas e pola realización de actividades de control 248 29/12/2014 Reguladora da taxa polo otorgamento de licenzas urbanísticas e pola realización de actividades de control
14 DEROGADA

-

15 DEROGADA

-

16 DEROGADA

-

17 Reguladora da taxa de depuración de augas residuais 167 03/09/2014 Reguladora da taxa de depuración de augas residuais
18 Reguladora da taxa por ocupación de terreos de uso público con mercadorías, materiais de construcción, cascallos, valos, puntais, cabaletes, estadas e outras instalacións análogas 245 26/12/2013 Reguladora da taxa por ocupación de terreos de uso público con mercadorías, materiais de construcción, cascallos, valos, puntais, cabaletes, estadas e outras instalacións análogas
19 Reguladora da taxa por ocupación por mesas e cadeiras con finalidade lucrativa do dominio público 225 31/12/2020 Reguladora da taxa por ocupación por mesas e cadeiras con finalidade lucrativa do dominio público
20 Reguladora da taxa pola instalacións de quioscos na vía pública 245 26/12/2013 Reguladora da taxa pola instalacións de quioscos na vía pública
21 Reguladora da taxa por postos, barracas, casetas de venda, espectáculos ou atraccións, situados en terreo de uso público e industrial, na rúa e ambulantes 248 29/12/2014 Reguladora da taxa por postos, barracas, casetas de venda, espectáculos ou atraccións, situados en terreo de uso público e industrial, na rúa e ambulantes
22 Reguladora da taxa por autorización de postos e prestación de servicio nos mercados municipais 245 26/12/2013 Reguladora da taxa por autorización de postos e prestación de servicio nos mercados municipais
23 Reguladora da taxa por entradas de vehículos a traves das beirarrúas e as reservas da vía pública para aparcamento exclusivo de carga e descarga de mercadorías de calquera clase 245 26/12/2013 Reguladora da taxa por entradas de vehículos a traves das beirarrúas e as reservas da vía pública para aparcamento exclusivo de carga e descarga de mercadorías de calquera clase
24 Reguladora da taxa por apertura de exploracións ou gabias en terreos de uso público e calquera remoción do pavimento ou beirarrúas na vía pública 245 26/12/2013 Reguladora da taxa por apertura de exploracións ou gabias en terreos de uso público e calquera remoción do pavimento ou beirarrúas na vía pública
25 Reguladora da taxa por ocupacións do subsolo, solo e voo da vía pública 245 26/12/2013 Reguladora da taxa por ocupacións do subsolo, solo e voo da vía pública
26 Reguladora da taxa por utilización das instalacións deportivas municipais así como por prestación de servizos nelas 219 16/11/2015 Reguladora da taxa por utilización das instalacións deportivas municipais así como por prestación de servizos nelas
27 Reguladora da taxa pola sacada de areas e doutros materiais de construcción en terreos de dominio público 245 26/12/2013 Reguladora da taxa pola sacada de areas e doutros materiais de construcción en terreos de dominio público
28 Reguladora da taxa pola solicitude de participación en probas de selección de persoal 245 26/12/2013 Reguladora da taxa pola solicitude de participación en probas de selección de persoal
29 Reguladora da taxa pola prestación do servicio de retirada, estancia, manutención e eutanasia de animais 245 26/12/2013 Reguladora da taxa pola prestación do servicio de retirada, estancia, manutención e eutanasia de animais
30 DEROGADA 248 29/12/2014

-

31 Reguladora da taxa pola visita ó castelo de San Felipe 245 26/12/2013 Reguladora da taxa pola visita ó castelo de San Felipe
32 Reguladora da taxa pola organización de visitas turísticas colectivas a determinados centros situados dentro do término municipal de Ferrol 245 26/12/2013 Reguladora da taxa pola organización de visitas turísticas colectivas a determinados centros situados dentro do término municipal de Ferrol
33 Reguladora da taxa pola celebración de matrimonios civís 245 26/12/2013 Reguladora da taxa pola celebración de matrimonios civís
34 Xeral de contribucións especiais 245 26/12/2013 Xeral de contribucións especiais
35 Reguladora da taxa pola utilización das instalacións do centro de emprego do Concello de Ferrol 245 26/12/2013 Reguladora da taxa pola utilización das instalacións do centro de emprego do Concello de Ferrol
36 Reguladora da taxa polo aproveitamento especial de dominio público a favor de empresas subministradoras 245 26/12/2013 Reguladora da taxa polo aproveitamento especial de dominio público a favor de empresas subministradoras
37 Reguladora da taxa pola instalación de caixeiros automáticos nas fachadas dos inmobles con acceso directo á vía pública 245 26/12/2013 Reguladora da taxa pola instalación de caixeiros automáticos nas fachadas dos inmobles con acceso directo á vía pública
38 DEROGADA

-

39 Reguladora do servizo de acompañamento pola Policía Local a transportes especiais 245 26/12/2013 Reguladora do servizo de acompañamento pola Policía Local a transportes especiais
40 Reguladora da taxa pola prestación do servizo público de axuda no fogar 245 23/12/2014 Reguladora da taxa pola prestación do servizo público de axuda no fogar
41 Reguladora da taxa polo rexistro municipal de solares 245 26/12/2013 Reguladora da taxa polo rexistro municipal de solares
42 Reguladora da taxa pola prestación do Punto de Información Catastral (PIC) 245 26/12/2013 Reguladora da taxa pola prestación do Punto de Información Catastral (PIC)

Prezos públicos 2021

Ordenanza BOP Data PDF
1 Reguladora do prezo público por prestación de servicios na máquina copiadora propiedade municipal ós particulares que o soliciten 245 26/12/2013 Reguladora do prezo público por prestación de servicios na máquina copiadora propiedade municipal ós particulares que o soliciten
2 Reguladora do prezo público por prestación de servicios coas máquinas-ferramentas de propiedade municipal ós particulares que o soliciten 219 16/11/2015 Reguladora do prezo público por prestación de servicios coas máquinas-ferramentas de propiedade municipal ós particulares que o soliciten
3 Regulador do prezo público polo servizo de aluguer de bicicletas 35 20/02/2014 Regulador do prezo público polo servizo de aluguer de bicicletas
4 Regulador do prezo público de actividades culturais 43 05/03/2015 Regulador do prezo público de actividades culturais
5 Reguladora do prezo público pola utilización dos servicios e instalacións culturais 130 10/07/2014 Reguladora do prezo público pola utilización dos servicios e instalacións culturais
6 Reguladora do prezo público pola prestación do servizo de aparcamento nos aparcadoiros subterráneos do mercado da Magdalena 245 26/12/2013 Reguladora do prezo público pola prestación do servizo de aparcamento nos aparcadoiros subterráneos do mercado da Magdalena
7 Regulador do prezo público polo servizo de aluguer de bicicletas 35 20/02/2014 Regulador do prezo público polo servizo de aluguer de bicicletas

Ordenanzas de prestación patrimonial 2021

Ordenanza BOP Data PDF
1 Ordenanza reguladora da prestación patrimomial de carácter público non tributario correspondente aos servizos de tratamento e eliminación de residuos sólidos urbanos 17 24/01/2019 Ordenanza reguladora da prestación patrimomial de carácter público non tributario correspondente aos servizos de tratamento e eliminación de residuos sólidos urbanos
2 Ordenanza reguladora da prestación patrimonial de carácter público non tributaria da rede de sumidoiros 17 24/01/2019 Ordenanza reguladora da prestación patrimonial de carácter público non tributaria da rede de sumidoiros
3 Ordenanza de prestación patrimonial de carácter público non tributario correspondente ao servizo de subministración de auga potable 191 08/10/2019 Ordenanza de prestación patrimonial de carácter público non tributario correspondente ao servizo de subministración de auga potable

Utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, e ofrecer contidos personalizados. Ao continuar coa navegación entendemos que se acepta a nosa política de cookies.

Pechar